Sejmometr

Sejmometr

Sejm jest organem władzy ustawodawczej w Polsce. Tworzą go posłowie, którzy są reprezentantami Narodu dlatego mogą, a nawet powinni być przez ten Naród oceniani. Szerokie udostępnianie informacji o poselskich działaniach leży w interesie każdego z 460 posłów. Obywatele nie mający dostępu do takich danych swoje poglądy wyrobią w oparciu o inne, niekoniecznie obiektywne źródła informacji. Postanowiliśmy wesprzeć tych, którzy chcieliby wiedzieć jak pracują nasi posłowie i w jakich warunkach wykonują swój mandat poselski. Stworzyliśmy aplikację, która prezentuje rozmaite dane związane z sejmową codziennością!

Wystąpienia na forum Sejmu

Posłowie w ramach sprawowania mandatu wypowiadają się na posiedzeniach Sejmu. Zobacz, którzy z nich są najbardziej aktywni.
535 wystąpień
Ajchler Romuald
484 wystąpienia
Szeliga Piotr
381 wystąpień
Kuźmiuk Zbigniew
349 wystąpień
Zbrzyzny Ryszard
302 wystąpienia
Olejniczak Cezary
279 wystąpień
Tomaszewski Tadeusz
266 wystąpień
Chmielowski Piotr
246 wystąpień
Rzońca Bogdan
238 wystąpień
Romanek Andrzej
234 wystąpienia
Elsner Wincenty

Frekwencja posłów na głosowaniach

Poseł musi być obecny na posiedzeniach Sejmu i powinien czynnie w nich uczestniczyć. To poselski obowiązek, którego zaniedbanie powoduje konsekwencje finansowe. Jeżeli poseł ma nieusprawiedliwione nieobecności Marszałek Sejmu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej albo jednego z tych świadczeń, jeżeli tylko ono przysługuje posłowi. Poseł ze swoich świadczeń traci 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub za niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań. Sprawdź, który z posłów najcześciej omija sejmowe posiedzenia.
64.4%
Górski Artur
64.6%
Poślednia Krystyna
72.3%
Tusk Donald
72.4%
Kalisz Ryszard
73.4%
Kotliński Roman
73.9%
Kruk Elżbieta
74.3%
Łatas Marek
74.3%
Pawlak Waldemar
75.6%
Wojnarowski Norbert
76.4%
Iwiński Tadeusz

Bunty poselskie

Poprzez „bunty” określamy sytuacje polegające na tym, że poseł głosuje przeciwnie niż większość klubu parlamentarnego, do którego należy. Partie zabezpieczają się przed buntami stosując dyscyplinę głosowania. Narzucają tym samym sposób w jaki dany poseł ma zagłosować. Za naruszenie dyscypliny grozi nawet kara finansowa. Powstaje pytanie jak narzędzie dyscypliny głosowania ma się do konstytucyjnego zapisu o tym, że posłowie są przedstawicielami Narodu. W momencie gdy poseł oddaje swój głos zgodnie z wytycznymi partyjnego lidera jest przedstawicielami partii, a nie Narodu. Wydaje się, że dyscyplina poselska nie wpływa korzystnie na interesy obywateli. W sytuacji jej zastosowania na decyzję posła podczas głosowania mają wpływ nie merytoryczne rozważania, ale obawy przed sankcjami, które może wymierzyć partia. W naszym zestawieniu prezentujemy największych buntowników w Sejmie, którzy głosują inaczej niż większość ich klubu parlamentarnego.
10.4%
Jagiełło Jarosław
10.4%
Galla Ryszard
9.6%
Kmiecik Henryk
7.6%
Smirnow Andrzej
6.9%
Bodio Bartłomiej
6.8%
Nowicka Wanda
6.5%
Kalisz Ryszard
6.2%
Sajak Paweł
6%
Rębek Jerzy
6%
Kabaciński Michał

Interpelacje

Składanie interpelacji jest jednym z poselskich uprawnień. Każdy z posłów może zapytać Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra o sprawę, która dotyczy polityki państwa. Członkowie Rady Ministrów muszą udzielić posłowi odpowiedzi nie później niż w ciągu 21 dni od otrzymania interpelacji. Zobacz, który z posłów najczęściej zadaje pytania!
1 400 interpelacji
Chmielowski Piotr
1 184 interpelacje
Sobecka Anna
1 029 interpelacji
Warzecha Jan
994 interpelacje
Rzońca Bogdan
918 interpelacji
Kmiecik Henryk
864 interpelacje
Moskal Kazimierz
830 interpelacji
Girzyński Zbigniew
696 interpelacji
Nemś Anna
696 interpelacji
Lassota Józef
640 interpelacji
Tomaszewski Tadeusz

Kim posłowie są z zawodu?

Wśród parlamentarzystów pojawia się wiele różnych profesji. Nie ma jednak jednolitych zasad jeśli chodzi o wskazywanie przez posłów swoich zawodów. Niektórzy z posłów jako swój zawód podają ten, który wynika z ich wykształcenia, inni natomiast zawód ostatnio wykonywany. Część posłów wskazuje, że są posłami zawodowymi czyli takimi, którzy poza wykonywaniem mandatu parlamentarnego nie pracują, ani nie prowadzą działalności gospodarczej. W naszym zestawieniu przedstawiamy czym najczęściej zawodowo zajmują się posłowie.
 • 12.9%
  poseł zawodowy
 • 9%
  ekonomista
 • 7.6%
  nauczyciel
 • 6.1%
  prawnik
 • 5.9%
  nauczyciel akademicki

Etyka poselska

Kwestiami związanymi z etyką parlamentarzystów zajmuje się Komisja Etyki Poselskiej. Zadaniem komisji jest m. in. rozpatrywanie spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający poselskiej godności. Zobacz czyje zachowanie najczęściej było przedmiotem uchwał Komisji Etyki Poselskiej.
9 uchwał
Palikot Janusz
4 uchwały
Ryfiński Armand
3 uchwały
Pawłowicz Krystyna
2 uchwały
Kabaciński Michał
2 uchwały
Biedroń Robert
2 uchwały
Niesiołowski Stefan
2 uchwały
Penkalski Wojciech
1 uchwała
Rybakowicz Adam
1 uchwała
Rozenek Andrzej
1 uchwała
Macierewicz Antoni

Posłanki i posłowie

Ilość kobiet i mężczyzn w Sejmie i w poszczególnych partiach

 • Sejm RP
  83%
  25%
 • Platforma Obywatelska
  63%
  37%
 • Prawo i Sprawiedliwość
  83%
  17%
 • Polskie Stronnictwo Ludowe
  91%
  9%
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej
  90%
  10%
 • Ruch Palikota
  93%
  7%

Poselskie przeloty

Poseł ma prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym. W celu zapewnienia realizacji na rzecz posłów krajowej usługi lotniczej, Kancelaria Sejmu zawiera umowy z przewoźnikami lotniczymi. Posłowie mają również prawo do doraźnego korzystania z usług innych przewoźników lotniczych, z którymi Kancelaria Sejmu nie zawarła stosownych umów. W takim przypadku posłowie kupują bilet w kasie przewoźnika, a następnie należność przez nich uiszczona zwracana jest im przez Kancelarię Sejmu na zasadzie refundacji, na podstawie oryginału faktury, rachunku albo biletu wystawionego przez przewoźnika. Poniżej przedstawiamy nazwiska posłów, którzy latali najczęściej w 2013 roku.
134 przeloty
Grabarczyk Cezary
134 przeloty
Iwiński Tadeusz
132 przeloty
Szeliga Piotr
127 przelotów
Jędrysek Mariusz
125 przelotów
Schreiber Grzegorz
122 przeloty
Bury Jan
116 przelotów
Neumann Sławomir
112 przeloty
Halicki Andrzej
112 przeloty
Chmielowski Piotr
111 przelotów
Fabisiak Joanna

Poselskie przejazdy

Posłowie w ramach wykonywania swojej pracy mogą korzystać ze służbowych samochodów, którymi dysponuje Kancelaria Sejmu. Zobacz kto w 2013 roku najczęściej był w drodze.
257 przejazdów
Szczerba Michał
231 przejazdów
Munyama Killion
227 przejazdów
Zych Józef
202 przejazdy
Fotyga Anna
182 przejazdy
Mroczek Maciej
170 przejazdów
Wiśniewska Jadwiga
166 przejazdów
Latos Tomasz
157 przejazdów
Marczułajtis – Walczak Jagna
156 przejazdów
Zakrzewska Jadwiga
151 przejazdów
Górski Tomasz

Dom poselski

Posłowie, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie i nie posiadają innego uprawnienia do zakwaterowania na terenie tego miasta, mogą korzystać z Domu Poselskiego.

W 2013 r. w Domu Poselskim udzielono posłom 21, 152 zakwaterowań (w dobach).

Dodatki do uposażenia i dieta poselska

Posłom, którzy pełnią dodatkowe funkcje przysługują dodatki do uposażenia w wysokości:

 • 20 % uposażenia – dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji,
 • 15 % uposażenia – dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji,
 • 10 % uposażenia – dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji,
 • Łączna wysokość dodatków nie może jednak przekroczyć 35% uposażenia poselskiego.

Wszystkim posłom przysługuje dieta poselska czyli środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta poselska wynosi 25 % uposażenia miesięcznego czyli 2473,08 zł brutto. Dieta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich.

Pożyczki

Jeżeli poseł potrzebuje pieniędzy w związku z zakupem domu czy remontem mieszkania może złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Świadczenie przynawane jest na podstawie decyzji Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 3% jeśli została udzielona na okres do 12 miesięcy, lub 4% jeśli została udzielona na okres do 24 miesięcy.

Zapomogi

Posłowie mogą otrzymać pomoc materialną udzielaną w formie zapomogi bezzwrotnej. Taka zapomoga przysługuje posłom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. O zapomogę mogą również starać się ci posłowie, którzy zostali dotknięci wypadkiem losowym np. chorobą.

W 2013 roku udzielono posłom 4 zapomogi na łączną kwotę 41 000 zł.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *