Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Fundacja ePaństwo ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Regulamin określa:
   • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane niżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  • Usługodawca – Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale, przy ul. Pliszki 2B/1 05-515 Mysiadło, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359730 oraz NIP 1231216692;
  • Usługobiorca – każdy kto korzysta z usług lub stron www udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu;
  • Serwis – zespół stron www udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami: http://mojepanstwo.pl, http://koduj.dla.polski.pl, http://epf.org.pl;
  • Świadcznie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierząjacych do skorzystania z usługi udostępnionej w serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone na odpowiednich stronach serwisu.
  • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   • usługi informacyjne
   • usługi komunikacyjne
   • usługi w zakresie rejestracji
   • usługi w zakresie personalizacji kont
  • Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w serwisie poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane.
  • Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą, bądź innymi Usługobiorcami serwisu. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz forów dyskusyjnych udostępnianych w ramach serwisu.
  • Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Usługobiorcy założenie konta w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach serwisu. Założenie konta w serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę.
  • Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z serwisu.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
   • połączenie z Internetem
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
  • Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:
   • włączona obsługa cookies i Java Script
   • monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024
   • przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari – w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.
  • W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu oraz zastrzega, iż jakość świadczonych w serwisie usług może ulec obniżeniu.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  • Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 5. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

  • Usługobiorca przez korzystanie z serwisu wyraża zgodę na instalację cookies w swoim urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu.
  • Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy jest Usługodawca.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
   • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Każdy Usługobiorca może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
  • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • Usługodawca szanuje prawo Usługobiorców do prywatności, dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność Usługobiorców osób trzecich.
  • W ramach każdej wizyty Usługobiorcy w ramach serwisu, pobierane są dane techniczne urządzenia końcowego użytkownika, m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.
  • W przypadku skorzystania z usługi rejestracji konta w serwisie, pobierane są następujące dane: adres elektroniczny Usługobiorcy oraz nazwa Usługobiorcy.
  • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, za jego zgodą w celu:
   • umożliwienia zalogowania się do serwisu
   • personalizacji usług serwisu pod kątem indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest Usługodawca.
  • Usługobiorca wyrażający zgodę na przetwarzanie swoich danych ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  • Udostępnienie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Usługobiorcy serwisu, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Szczegółowe uregulowania kwestii ochrony praw własności intelektualnej w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną znajdują się na odpowiednich stronach serwisu.

 8. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
  • Usługobiorca nie posiadający konta w serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
  • Usługobiorca posiadający konto w serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  • Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@epf.org.pl.
  • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
  • Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: adres e-mail składającego reklamację oraz opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.
  • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  • Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości serwisu, ograniczenia dostępności serwisu oraz wycofania serwisu.
  • Usługodawca może zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
  • Usługodawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu.
  • Usługobiorcy będą informowani o zmianach poprzez wskazanie przez Usługobiorcę daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *