Druk nr 1433

Druk nr 1433

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-0830
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
z 2013 r. poz.594) zarządza się, co następuje:
§ 1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia
sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§1.
Prowadzenie handlu okrężnego, tj. naręcznego, prowadzonego z wszelkich ruchomych
obiektów, a w szczególności z ręki, kosza, z pojemnika, ze stoiska, z pojazdu
samochodowego lub z naczepy samochodowej w miejscach publicznych na terenie miasta
Krakowa dozwolone jest wyłącznie w miejscach udostępnionych przez właściciela
lub zarządcę terenu.
§ 2.
Udostępnienie miejsc do prowadzenia handlu okrężnego na terenach będących własnością
Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa a położonych w jej obrębie
i przez nią zarządzanych odbywa się na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
§ 3.
Prowadzenie handlu określonego w § 1 podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty targowej
na zasadach i w wymiarze określonym w obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa
w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
§ 4.
Prowadzenie handlu okrężnego z naruszeniem przepisów § 1 podlega sankcjom
przewidzianym w art. 54 i 60
3
Kodeksu wykroczeń.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r.
w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie, zmieniona uchwałą
Nr XCVII/1039/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085
Uzasadnienie
W dniu 7 czerwca 1995 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr XXIII/220/95
w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. Uchwała ta została następnie
zmieniona uchwałą Nr XCVII/1039/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r.,
w następstwie czego podwyższono pierwotną maksymalną wysokość grzywny z 500 zł
do 5000 zł (§ 4 przytoczonej uchwały Nr XXIII/220/95).
W wyniku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej dla Krakowa
Podgórza na § 4 uchwały Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r.,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, prawomocnym wyrokiem
z dnia 17 maja 2012 r. wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 959/11 stwierdził
nieważność § 4 zaskarżonej uchwały w części określającej kwotowo wysokość grzywny.
W uzasadnieniu wydanego orzeczenia Sąd stwierdził, że Rada Miasta Krakowa nie miała
kompetencji do określenia kwotowej stawki grzywny, lecz jedynie do stwierdzenia,
że sankcje za prowadzenie handlu okrężnego z naruszeniem przepisów uchwały mogą
być wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Wobec
przedmiotowego rozstrzygnięcia Sądu, zaszła konieczność dokonania stosownej zmiany
w dotychczasowych unormowaniach Rady Miasta Krakowa, tzn. odpowiedniej zmiany
§ 4 obowiązującej dotąd uchwały.
Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów obowiązującej uchwały do obecnych
wymogów ustawowych, zdecydowano o procedowaniu projektu nowej uchwały, zamiast
zmiany uchwały Nr XXIII/220/95, zachowując jej dotychczasowy zakres przedmiotowy.
Nowa uchwała określa więc warunki prowadzenia handlu okrężnego (naręcznego,
prowadzonego z wszelkich ruchomych obiektów, a w szczególności z ręki, kosza, pojemnika,
ze stoiska, z pojazdu samochodowego lub naczepy samochodowej), tj.:
– zezwala na prowadzenie handlu okrężnego w miejscach publicznych na terenie miasta
Krakowa udostępnionych wyłącznie przez właściciela lub zarządcę terenu,
– zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Krakowa do określania zasad udostępnienia
miejsc do prowadzenia handlu okrężnego na terenach będących własnością Gminy
Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa a położnych w jej obrębie i przez
nią zarządzanych,
– przypomina o obowiązku wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnyc
uiszczenia opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży w formie handlu okrężnego,
– wskazuje sankcje za prowadzenie handlu okrężnego bez zgody właściciela
lub zarządcy terenu.
projekcie nowej uchwały uwzględniono następujące wymagania ustawowe:
1. W § 1, w następstwie kolejnej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, opublikowanej w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1683, zmieniono
treść art. 15 ust. 2 tego aktu prawnego, ustalając nowe brzmienie pojęcia: „targowisko”.
Od dnia 1 stycznia 2003 r. targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony
jest handel. Sprzedaż w takich miejscach może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą
ich właściciela lub zarządcy, dlatego też w treści nowej uchwały pominięto termin
„targowisko”. W konsekwencji zmiany art. 15 ust. 2 opuszczono także zapis dotyczący
możliwości sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków
transportowych na targowiskach.
0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085
Dodatkowo jeszcze podkreślić należy, że zgodnie z treścią art.10 a i art.10 b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002 z późn. zm.), zabronione jest m.in. wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt
domowych na targowiskach, targach i giełdach.
2. W § 2 uchwały przyjęto, że udostępnianie miejsc do prowadzenia handlu okrężnego
na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa
a położonych w jej obrębie i przez nią zarządzanych odbywa się na zasadach określonych
przez organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków. 7 czerwca 1995 r., tj. w dniu
przyjmowania przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XXIII/220/95 w sprawie
prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie – organem tym był Zarząd Miasta Krakowa,
kolegialny organ wykonawczy Gminy. Po zmianach ustawowych, tj. przyjęciem w dniu
20 czerwca 2002 r. ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1191 z późn. zm.), organem wykonawczym
Gminy Miejskiej Kraków jest Prezydent Miasta Krakowa.
3. W § 4 uchwały, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 17 maja 2012 r. o sygn. akt III SA/Kr 959/11 wyszczególniono art. 54
Kodeksu wykroczeń oraz uwzględniono zmianę ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 482).

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG:


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *