Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

Id: 6E239124-8261-43F3-A461-BA1CE99385CB. Podpisany
Strona 1
UCHWAŁA NR LXXXI/1996/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”, oznaczonej
numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1779/2017 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405) w związku z uchwałą Nr CXXI/1929/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej” uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się uwagi nr II.1
*
1
)
złożonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu
Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) , do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny Rejon ulicy Galicyjskiej”, w której wniesiono o likwidację na
działce nr 337/2 wyodrębnionych terenów oznaczonych w projekcie planu symbolem ZP.2 i KDD.6
oraz oznaczenie tej części nieruchomości analogicznie do objętych projektem planu terenów
sąsiednich, tj. symbolem U/UC – poprzez dołączenie w/w terenów do terenu oznaczonego w projekcie
planu symbolem U/UC.3.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia uwagi stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
1
)
* Uwaga o tym numerze została zawarta w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny Rejon ulicy Galicyjskiejw tabeli pozycja Lp.15, a pełna
treść uwagi znajduje się w dokumentacji planistycznej.
Id: 6E239124-8261-43F3-A461-BA1CE99385CB. Podpisany
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr LXXXI/1996/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
W uwadze nr II. wniesiono o likwidację na działce nr 337/2 wyodrębnionych terenów oznaczonych
w projekcie planu symbolem ZP.2 i KDD.6 oraz oznaczenie tej części nieruchomości analogicznie
do objętych projektem planu terenów sąsiednich, tj. symbolem U/UC poprzez dołączenie w/w
terenów do terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/UC.3.
Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia
Studium wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Wydzielenie
terenu zieleni urządzonej ZP.2 i Terenu dróg publicznych klasy dojazdowej KDD.6 jest zgodne
z ustaleniami Studium (III.1.2 pkt 6 i pkt. 10). Część działki objęta sporządzanym projektem planu
znajduje się w terenie o ustalonej w Studium kategorii - U
H
Tereny usług w tym handlu
wielkopowierzchniowego o funkcji podstawowej: zabudowa usługowa w tym budynki dla celów
handlu wielkopowierzchniowego wraz z niezbędnymi towarzyszącymi obiektami budowlanymi
(m. in. parkingi) oraz z zielenią towarzyszącą zabudowie (realizowaną jako zieleń urządzona).
Wydzielenie Terenu dróg publicznych KDD.6 o podstawowym przeznaczeniu pod drogę klasy
dojazdowej jest zgodne ze Studium, gdzie w III.1.2 pkt 6 zapisano: Wskazany w poszczególnych
strukturalnych jednostkach urbanistycznych dla terenów o różnych funkcjach udział funkcji
dopuszczalnej w ramach funkcji podstawowej można zrealizować w planach miejscowych: poprzez
wyznaczenie terenu zgodnego z funkcją dopuszczalną albo poprzez ustalenie przeznaczenia
uzupełniającego, towarzyszącego przeznaczeniu podstawowemu (…) oraz w III.1.2 pkt. 10:
Dopuszcza się możliwość, by w ramach ustalonego w planie miejscowym przeznaczenia,
odpowiadającego określonym w Studium głównym funkcjom zagospodarowania terenu, w każdym
terenie mogły powstać obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej oraz obiekty
i urządzenia komunikacji (…)”. Studium wskazuje jako kierunki zmian w strukturze przestrzennej
jednostki urbanistycznej nr 48 Stare Czyżyny - Łęg, w której znajduje się obszar objęty
sporządzanym projektem planu:
- Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek
centrotwórczy usługowo-mieszkaniowy, skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne,
skoncentrowany wokół nowych przestrzeni publicznych;
- Lokalizowanie wzdłuż ul. Nowohuckiej i al. Pokoju zabudowy usługowej o charakterze
ponadlokalnym i metropolitalnym, kształtowanej jako nieciągłej, przerywanej komunikacją lokalną
i ciągami zieleni urządzonej;
- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lokalizowana wewnątrz jednostki, projektowana jako
autonomiczny zespół usługowo-mieszkaniowy z terenami przestrzeni publicznych i zieleni
urządzonej (…);
Wyznaczenie Terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP.2 o podstawowym
przeznaczeniu pod publicznie dostępny park lub skwer, jest realizacją powyższych wskazań
zapisanych w Studium. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Czyżyny – Łęg” omawiany teren oznaczony jest na rysunku planu symbolem PP.1
o przeznaczeniu podstawowym pod tereny przestrzeni publicznej w formie miejskich placów
i ciągów spacerowych oraz przeznaczeniu uzupełniającym pod zieleń urządzoną. Lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu intensywnie rozwijającej się w rejonie zabudowy
usługowej, w tym dopuszczonej w projekcie planu zabudowy wielkopowierzchniowej może wiązać
się z uciążliwościami dla użytkowników. Przede wszystkim wzrost natężenia ruchu drogowego,
powstawanie korków, pogorszenie jakości powietrza i hałas, zwłaszcza w okresach odbywających
się wydarzeń np. targów, wystaw i in. imprez tego typu. W związku z tym zaprojektowano teren
Id: 6E239124-8261-43F3-A461-BA1CE99385CB. Podpisany
Strona 2
zieleni urządzonej ZP.2 w formie publicznie dostępnego terenu, co oprócz odzwierciedlenia ustaleń
obowiązującego planu miejscowego, gdzie omawiany teren wskazany jest jako przestrzeń
publiczna, wynika z potrzeby podniesienia reprezentatywności (łącznie wyznaczone tereny zieleni
stanowią niecałe 3% powierzchni obszaru objętego projektem planu). Obecnie jest to teren
pozbawiony roślinności, jednak w przyszłości może przekształcić się w skwer bądź park
o wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej 90%. W związku z powyższym nie uwzględnia się
uwagi w tym zakresie. Projektowana ulica o symbolu KDD.6 ma kontynuację poza granicami
obszaru objętego projektem planu, w obowiązującym tam planie Czyżyny Łęg i likwidacja
wskazanego odcinka planowanej ulicy nie znajduje uzasadnienia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej