Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

Id: 06A48BF7-4A7A-4535-8FBD-6CB61017F6EA. Podpisany
Strona 1
UCHWAŁA NR LXXXI/1987/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”, oznaczonej
numerem 5 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3a, pkt nr 3c, pkt nr 3d, pkt nr 3e i pkt nr 3f)
w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405) w związku z uchwałą Nr CXXI/1929/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej” uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się uwagi nr I.5
*
1
)
złożonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu
Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny Rejon ulicy Galicyjskiej”, w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3a, pkt nr
3c, pkt nr 3d, pkt nr 3e i pkt nr 3f, w których wniesiono o:
1) w punkcie 2 przeznaczenie działki nr 217/11 i 217/12 pod parking prywatny, który w tym
rejonie jest bardzo potrzebny, o ile nie jest możliwe przeznaczenie ich pod zabudowę usługową
o którą wnoszą w pierwszej kolejności,
2) w punkcie 3a dopuszczenie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej dla Terenu U.1 i U.2,
3) w punkcie 3c obniżenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 20% na 10%,
4) w punkcie 3d - przyjęcie ilości miejsc parkingowych dla hoteli, domów studenckich
i pensjonatów, jednolicie 10 miejsc parkingowych na 100 pokoi.
5) w punkcie 3e - dopuszczenie możliwości lokalizacji miejsc parkingowych na działkach
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji (do których inwestor posiada tytuł
prawny),
1
)
* Uwaga o tym numerze została zawarta w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny Rejon ulicy Galicyjskiej” w tabeli pozycja Lp.5, a pełna
treść uwagi znajduje się w dokumentacji planistycznej.
Id: 06A48BF7-4A7A-4535-8FBD-6CB61017F6EA. Podpisany
Strona 2
6) w punkcie 3f uczytelnienie projektu planu w zakresie istniejącej drogi dojazdowej (działki
nr 248/10 i 217/13), która jest bardzo potrzebna i powinna być pozostawiona.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia uwagi stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
Id: 06A48BF7-4A7A-4535-8FBD-6CB61017F6EA. Podpisany
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr LXXXI/1987/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
W uwadze nr I.5 wniesiono o:
1) w punkcie 2 przeznaczenie działki nr 217/11 i 217/12 pod parking prywatny, który w tym
rejonie jest bardzo potrzebny, o ile nie jest możliwe przeznaczenie ich pod zabudowę usługową
o którą wnoszą w pierwszej kolejności,
2) w punkcie 3a dopuszczenie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej dla Terenu U.1 i U.2,
3) w punkcie 3c obniżenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 20% na 10%,
4) w punkcie 3d - przyjęcie ilości miejsc parkingowych dla hoteli, domów studenckich
i pensjonatów, jednolicie 10 miejsc parkingowych na 100 pokoi.
5) w punkcie 3e - dopuszczenie możliwości lokalizacji miejsc parkingowych na działkach
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji (do których inwestor posiada tytuł
prawny),
6) w punkcie 3f uczytelnienie projekt planu w zakresie istniejącej drogi dojazdowej (działki nr
248/10 i 217/13), która jest bardzo potrzebna i powinna być pozostawiona.
Odnośnie do punktów zawartych w uwadze:
Ad.1 punkt 2 uwagi
Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien bsporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia
Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Działki nr 217/11
i 217/12 położone w liniach rozgraniczających terenu przeznaczonego w Studium pod korytarz
drogowy ulicy Nowohuckiej. W związku z tym w projekcie planu musi być zachowana rezerwa
terenu pod przebudowę ulicy Nowohuckiej wraz z modernizacją skrzyżowania
Nowohucka/Centralna/zjazd do M1.
Ad.2 punkt 3a uwagi
Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia
Studium wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium
wskazuje jako kierunki zmian w strukturze przestrzennej jednostki urbanistycznej nr 48 Stare
Czyżyny - Łęg, w której znajduje się obszar objęty sporządzanym projektem planu:
„Lokalizowanie wzdłuż ul. Nowohuckiej zabudowy usługowej o charakterze lokalnym
i ponadlokalnym (…)” oraz dla wymienionych nieruchomości kategorię terenów U
H
- Tereny
usług w tym handlu wielkopowierzchniowego, co oznacza że nie ma możliwości przeznaczenia
wnioskowanego terenu pod zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo wyjaśnia się, że zgodnie
z zapisem § 6 ust. 1 projektu planu „Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia mogą
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem”.
Id: 06A48BF7-4A7A-4535-8FBD-6CB61017F6EA. Podpisany
Strona 2
Ad.3 punkt 3c uwagi
Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia
Studium wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium określa
standardy przestrzenne dla jednostki urbanistycznej nr 48 Stare Czyżyny - Łęg, w której znajduje
się obszar objęty sporządzanym projektem planu, w tym między innymi wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej w terenach usług w tym handlu
wielkopowierzchniowego (U
H
) min. 20%.
Ad.4 punkt 3d uwagi
Uwaga nieuwzględniona. Wskaźniki miejsc parkingowych w projekcie planu zostały przyjęte
zgodnie z Programem obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa” opracowanego dla Gminy
Miejskiej Kraków, przyjętego Uchwałą Nr LIII/723/12 RMK z dnia 29 sierpnia 2012 r. Zgodnie
z ww. programem w projekcie planu dla hoteli ustalono wymagane minimum 10 miejsc
parkingowych na 100 pokoi, a dla domów studenckich i pensjonatów ustalono 20 miejsc
parkingowych na 100 łóżek, bilansowanych w obrębie działki budowlanej objętej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem.
Ad.5 punkt 3e uwagi
Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z polityką parkingową przyjętą w Krakowie, miejsca
parkingowe należy, bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania
terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem. Natomiast dodatkowe poza
wymaganymi wskaźnikami miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz stanowiska
postojowe dla rowerów mogą być lokalizowane także w obrębie terenów dróg publicznych -
dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki postojowe lub na wydzielonych terenach, dla których
dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.
Ad.6 punkt 3f uwagi
Uwaga nieuwzględniona. Droga dojazdowa na działkach nr 248/10 i 217/13, zgodnie
ze wskazaniami zarządcy drogi (ZIKiT), po modernizacji ulicy Nowohuckiej i przebudowie
skrzyżowania z ulicą Centralną nie będzie funkcjonować jako wjazd z ulicy Centralnej.
Rozwiązania wariantowe skrzyżowania Nowohucka/Centralna/zjazd do M1 spowodują
konieczność zamknięcia ul. Centralnej Bocznej. Ponadto ZIKiT przekazał do sporządzanego planu
wskazanie dotyczące podłączenia obszaru przy ul. Centralnej-Bocznej wyłącznie poprzez
ul. Galicyjską.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej