Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

UCHWAŁA NR LXXXI/1959/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 127 usytuowanego w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 108
w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 poz. 730) oraz art. 34, art. 37 ust. 2 pkt 1,
art. 67 ust. 1, 1a, 3 i art. 68 ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 624,
poz. 820) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego
nr 127 usytuowanego w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 108 w Krakowie, posadowionym na
nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 510, obręb 22 jednostka
ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00089412/3, na rzecz najemcy oraz
udzielenie bonifikaty w wysokości 77 % od ceny lokalu, a także od I opłaty z tytułu ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego na przynależnym do tego lokalu udziale w gruncie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy uchwały
Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia
bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. Urz. Woj. Małop.
poz. 7759).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
Id: D86EF1A0-788B-45DC-930A-A619E8ABCD80. Podpisany Strona 1

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej