Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

Protokół z obrad

1
Dz.01.0021.23.2016
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
XXIII sesji Rady Dzielnicy I Stare Miasto
w dniu 5 lipca 2016 r. (od godz. 18:10 do godz. 20.20)
w sali konferencyjnej w siedzibie Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski 4, II p.
7. kadencja Rady: 2014-2018
Ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku
Po stwierdzeniu quorum (20 obecnych) Przewodniczący Rady, p. Tomasz Daros otworzył
sesję Rady Dzielnicy I Stare Miasto o godz. 18:10.
Obrady były prawomocne. Lista obecności - zał. nr 1
Przewodniczący p. Tomasz Daros poinformował, że do włączenia do porządku sesji XXIII
dodatkowe projekty uchwał na podstawie § 29 ust. 1 Statutu.
Projekty uchwał zostały przyjęte do porządku sesji w głosowaniach:
za : przeciwko: wstrzymujących
Projekt uchwały zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2016, referent
Tomasz Daros
15:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie wykonania oświetlenia Klasztoru
Karmelitów Bosych - Kościoła pw Niepokalanego Poczęcia NMP przy
ul. Rakowickiej 18 w Krakowie, referent Olgierd Sęczek
16:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie poparcia starań o przyznanie Nagrody
Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, referent Tomasz Daros
13:1:1
Projekt uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy I do
wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, referent Tomasz Daros
16:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie dekoracji świątecznej Placu Wolnica
w okresie świąteczno-noworocznym 2016/2017, referent Anna Gapys
17:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku o rozpoczęcie prac nad
przygotowaniem utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy
Kazimierz”, referent Anna Gapys
17:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany funkcjonowania sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Szlak, referent Anna Gapys
17:0:0
Projekt uchwały zarządu w sprawie rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017, referent
Tomasz Daros
15:0:0
Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przy ul. Berka Joselewicza, referent Barbara Zarzycka
Rzeźnik
14:4:0
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej
w sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy al. J. Słowackiego,
referent Witold Jan Kajstura
15:0:0
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej
w sprawie organizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Krakowską na
wysokości ulicy Rabina Meiselsa, referent Witold Jan Kajstura
17:0:0
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej
w sprawie w sprawie realizacji rzeźby „Ecce Homo” na skwerze przy
ul. Mostowej, referent Witold Jan Kajstura
14:0:2
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej
16:0:0
2
w sprawie zbycia działek w rejonie ul. Wita Stwosza, referent Witold Jan
Kajstura
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie wniosku o zmianę
procedury dotyczącej ponownego zawarcia umów najmu lokali gminnych,
referent Zbigniew Biernat
16:0:0
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-
02.7123.189.2016.ES), referent Zbigniew Biernat
18:0:0
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Nowej (ML-02.7123.389.2016.ES),
referent Zbigniew Biernat
15:0:0
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Miodowej
(ML-02.7123.343.2016.ES), referent Zbigniew Biernat
16:0:0
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej i prowadzonych remontów bez wymaganych decyzji i pozwoleń
przy ul. św. Tomasza 9 w Krakowie, referent Zbigniew Biernat
17:0:0
Porządek sesji XXIII został ustalony – jak niżej:
1) Stwierdzenie quorum, otwarcie obrad i ustalenie porządku obrad.
2) Informacje z pracy zarządu
3) Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie nawadniania zieleni, referent Jacek
Balcewicz
4) Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie ograniczenia przelotów samolotów
pasażerskich nad Starym Miastem i Kazimierzem, referent Jacek Balcewicz
5) Projekt uchwały Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w sprawie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Wiślnej 11 w Krakowie,
referent Barbara Zarzycka Rzeźnik
6) Projekt uchwały zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2016, referent Tomasz
Daros
7) Projekt uchwały zarządu w sprawie wykonania oświetlenia Klasztoru Karmelitów
Bosych - Kościoła pw Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Rakowickiej 18
w Krakowie, referent Olgierd Sęczek
8) Projekt uchwały zarządu w sprawie poparcia starań o przyznanie Nagrody Miasta
Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, referent Tomasz Daros
9) Projekt uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy I do
wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, referent Tomasz Daros
10) Projekt uchwały zarządu w sprawie dekoracji świątecznej Placu Wolnica w okresie
świąteczno-noworocznym 2016/2017, referent Anna Gapys
11) Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku o rozpoczęcie prac nad
przygotowaniem utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy
Kazimierz”, referent Anna Gapys
12) Projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Szlak, referent Anna Gapys
13) Projekt uchwały zarządu w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017, referent Tomasz Daros
14) Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przy ul. Berka Joselewicza, referent Barbara Zarzycka Rzeźnik
3
15) Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie
zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy al. J. Słowackiego, referent Witold Jan
Kajstura
16) Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie
organizacji przejścia dla pieszych przez uliKrakowską na wysokości ulicy Rabina
Meiselsa, referent Witold Jan Kajstura
17) Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie
realizacji rzeźby „Ecce Homo” na skwerze przy ul. Mostowej, referent Witold Jan
Kajstura
18) Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie zbycia
działek w rejonie ul. Wita Stwosza, referent Witold Jan Kajstura
19) Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie wniosku o zmianę procedury
dotyczącej ponownego zawarcia umów najmu lokali gminnych, referent Zbigniew
Biernat
20) Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.189.2016.ES), referent
Zbigniew Biernat
21) Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego przy ul. Nowej (ML-02.7123.389.2016.ES), referent
Zbigniew Biernat
22) Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego przy ul. Miodowej (ML-02.7123.343.2016.ES), referent
Zbigniew Biernat
23) Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
i prowadzonych remontów bez wymaganych decyzji i pozwoleń przy
ul. św. Tomasza 9 w Krakowie, referent Zbigniew Biernat
24) Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 2.
Prowadzący obrady, p. Tomasz Daros poinformował o sprawach bieżących.
Następnie głos zabrali: Olgierd Sęczek i Tomasz Daros.
Ad. 3.
Projekt uchwały Grupy Radnych (Jacek Balcewicz, Zbigniew Biernat, Barbara Zarzycka
Rzeźnik) w sprawie nawadniania zieleni przeczytał Jacek Balcewicz.
W dyskusji udział wzięli: Marta Kotnowska. Bogusław Krzeczkowski, Elżbieta Wyszyńska,
Grzegorz Sobol, Marcin Orski i mieszkańcy.
W głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/270/2016 w sprawie j.w.
Ad. 4.
Projekt uchwały Grupy Radnych (Jacek Balcewicz, Barbara Zarzycka Rzeźnik, Tomasz
Daros) w sprawie ograniczenia przelotów samolotów pasażerskich nad Starym
Miastem i Kazimierzem przeczytał Jacek Balcewicz.
W dyskusji głos zabrał Jacek Balcewicz, który zgłosił poprawkę o treści § 1 otrzymuje
brzmienie: „W związku z ogłoszoną decyzją o budowie nowej drogi startowej w Porcie
Lotniczym im. Jana Pawła II w Balicach wnosi się do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego UMK o podjęcie działań zmierzających do tego, by do
4
realizacji został skierowany ten wariant usytuowania nowego pasa startowego, który
zminimalizuje, albo nawet wyeliminuje przeloty samolotów pasażerskich nad ścisłym
centrum miasta.” Uzasadnienie otrzymuje brzmienie: „Zwiększający się ruch lotniczy niesie
za sobą oprócz wygody dla pasażerów także niedogodności związane z generowaniem
uciążliwego hałasu, a także ryzykiem upadku statku powietrznego na obszary gęsto
zaludnione i mocno zurbanizowane, dlatego podejmując nowe inwestycje w tej dziedzinie
należy dążyć do zminimalizowania wystąpienia tego rodzaju ryzyk.”
W głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta.
Następnie przewodniczący Tomasz Daros poddał pod głosowanie zmieniony projekt
uchwały
W głosowaniu: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/271/2016 w sprawie j.w.
Ad. 5.
Projekt uchwały Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w sprawie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Wiślnej 11 w Krakowie przeczytała
i zreferowała Barbara Zarzycka Rzeźnik.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
W głosowaniu: 10 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/272/2016 w sprawie j.w.
Ad. 6
Projekt uchwały zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2016 przeczytał i zreferował przew. Tomasz
Daros.
W dyskusji udział wzięli: Marcin Orski, Elżbieta Wyszyńska.
W głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/273/2016 w sprawie j.w.
Ad. 7
Projekt uchwały zarządu w sprawie wykonania oświetlenia Klasztoru Karmelitów
Bosych - Kościoła pw Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie
przeczytał i zreferował Olgierd Sęczek.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
W głosowaniu: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/274/2016 w sprawie j.w.
Ad. 8.
Projekt uchwały zarządu w sprawie poparcia starań o przyznanie Nagrody Miasta
Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki przeczytał i zreferował przew. Tomasz Daros.
W dyskusji udział wzięli: pani Iwona Czarnecka, mieszkaniec, Wiesław Baron.
Przew. Tomasz Daros złożył wniosek o przekazanie projektu do Projektodawcy, który
przekaże projekt do Komisji Kultury w celu zaopiniowania.
W głosowaniu: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
projekt uchwały skierowano do Projektodawcy.
5
Ad. 9.
Projekt uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy I do wydawania
opinii oraz występowania z wnioskami przeczytał i zreferował przew. Tomasz Daros.
W dyskusji udział wzięli: Marta Kotnowska. Wiesław Baron, Tomasz Daros.
W głosowaniu: 16 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/275/2016 w sprawie j.w.
Ad. 10.
Projekt uchwały zarządu w sprawie dekoracji świątecznej Placu Wolnica w okresie
świąteczno-noworocznym 2016/2017 przeczytała i zreferowała Anna Gapys.
Głos zabrała Elżbieta Wyszyńska.
W głosowaniu: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/276/2016 w sprawie j.w.
Ad. 11.
Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem
utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz” przeczytała
i zreferowała Anna Gapys.
W dyskusji udział wzięli: Marta Kotnowska, Anna Gapys, Aleksander Miszalski,
mieszkańcy
Zbigniew Biernat złożył wniosek o zamknięcie listy mówców. Przew. Tomasz Daros
stwierdził, że brak jest zapisanych do głosu. W głosowaniu: 11 za, 0 przeciw,
5 wstrzymujących wniosek został przyjęty.
Następnie przewodniczący Tomasz Daros poddał pod głosowanie projekt uchwały, który
został przyjęty w głosowaniu: 13 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/277/2016 w sprawie j.w.
Ad. 12.
Projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Szlak przeczytała i zreferowała Anna Gapys.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
W głosowaniu: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/278/2016 w sprawie j.w.
Ad. 13.
Projekt uchwały zarządu w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017 przeczytał i zreferował przew. Tomasz
Daros. Zwrócił uwagę na to, że procedowany jest druk z autopoprawką zarządu z dnia
5 lipca 2016 r.
W dyskusji udział wzięli kolejno: Elżbieta Wyszyńska, Marcin Orski, mieszkanka, Tomasz
Daros, Marcin Orski, Anna Gapys, Marcin Orski, Anna Gapys, Wiesław Baron.
W głosowaniu: 14 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/279/2016 w sprawie j.w.
6
Ad. 14.
Projekt uchwały Grupy Radnych (Paulina Kahl Różankowska, Zbigniew Biernat, Olgierd
Sęczek) w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Berka
Joselewicza przeczytała i zreferowała Barbara Zarzycka Rzeźnik.
W dyskusji udział wzięli: Marek Tuchowski oraz Wiesław Baron, który złożył poprawkę
(zmiana opinii na negatywną).
W głosowaniu: 3 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące Rada poprawkę odrzuciła
Został złożony wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego (Wiesław Baron,
Krzysztof Sajdak, Marcin Orski, Grzegorz Sobol i Jacek Balcewicz).
Przewodniczący Tomasz Daros przeprowadził glosowanie imienne.
W głosowaniu imiennym głosowali:
- za: Zbigniew Biernat, Tomasz Daros, Weronika Duda, Anna Gapys, Paulina Kahl
Różankowska, Bogusław Krzeczkowski, Aleksander Miszalski, Rafał Nowak,
Olgierd Sęczek, Barbara Zarzycka Rzeźnik
- przeciw: Jacek Balcewicz, Wiesław Baron, Marcin Orski,
- wstrzymali się: Witold Jan Kajstura, Marta Kotnowska, Krzysztof Sajdak, Grzegorz
Sobol, Maciej Szubra, Marek Tuchowski, Elżbieta Wyszyńska,
- Michał Speruda nieobecny.
W głosowaniu imiennym: 10 za, 3 przeciw, 7 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/280/2016 w sprawie j.w.
Ad. 15.
Projekt uchwy Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie zwiększenia
liczby miejsc parkingowych przy al. J. Słowackiego przeczytał przew. Komisji, Witold
Jan Kajstura.
W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Biernat, Elżbieta Wyszyńska, Witold Jan Kajstura,
Bogusław Krzeczkowski, Marcin Orski i mieszkaniec.
W głosowaniu: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/281/2016 w sprawie j.w.
Ad. 16.
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie organizacji
przejścia dla pieszych przez ulicę Krakowską na wysokości ulicy Rabina Meiselsa
przeczytał Witold Jan Kajstura.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
W głosowaniu: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/282/2016 w sprawie j.w.
Ad. 17.
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie realizacji
rzeźby „Ecce Homo” na skwerze przy ul. Mostowej przeczytał przew. Komisji, Witold
Jan Kajstura.
W dyskusji głos zabrała Anna Gapys.
W głosowaniu: 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/283/2016 w sprawie j.w.
7
Ad. 18.
Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie zbycia
działek w rejonie ul. Wita Stwosza przeczytał Witold Jan Kajstura.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
W głosowaniu: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/284/2016 w sprawie j.w.
Ad. 19.
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie wniosku o zmianę procedury
dotyczącej ponownego zawarcia umów najmu lokali gminnych przeczytał przew.
Komisji, Zbigniew Biernat. W dyskusji głos zabrał Jacek Balcewicz.
W głosowaniu: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/285/2016 w sprawie j.w.
Ad. 20.
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.189.2016.ES) przeczytał przew. Komisji,
Zbigniew Biernat.
W dyskusji głos zabrał Witold Jan Kajstura.
W głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/286/2016 w sprawie j.w.
Ad. 21.
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego przy ul. Nowej (ML-02.7123.389.2016.ES) przeczytał przew. Komisji,
Zbigniew Biernat.
W głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/287/2016 w sprawie j.w.
Ad. 22.
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego przy ul. Miodowej (ML-02.7123.343.2016.ES) przeczytał przew.
Komisji, Zbigniew Biernat.
W głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/288/2016 w sprawie j.w.
Ad. 23.
Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
i prowadzonych remontów bez wymaganych decyzji i pozwoleń przy ul. św. Tomasza 9
w Krakowie przeczytał przew. Komisji, Zbigniew Biernat.
W dyskusji udział wzięli: Maciej Szubra, Tomasz Daros, Marta Kotnowska, Wiesław Baron,
Marcin Orski, Maciej Szubra, osoba z sali obrad, Bogusław Krzeczkowski, Olgierd Sęczek,
Zbigniew Biernat.
W głosowaniu: 8 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące
Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/289/2016 w sprawie j.w.
8
Ad. 24.
Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrał przew. Tomasz Daros.
Porządek obrad został wyczerpany, prowadzący obrady p. Tomasz Daros zamknął XXIII
sesję Rady Dzielnicy I Stare Miasto w kadencji 2014-2018.
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy I Stare Miasto
Tomasz Daros
Protokół sporządziła:
Halina Kita, Barbara Radziszewska

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej